Modern Delhi

Tips, Recommendations, Ideas

Chalet Waar Je Permanent Mag Wonen?

Chalet Waar Je Permanent Mag Wonen
Wonen in een recreatiewoning – Er is sprake van permanent bewonen van een recreatiewoning als je daar je hoofdwoonverblijf hebt, er het hele jaar of het grootste deel van het jaar woont en nergens anders een legale zelfstandige woonruimte hebt. Als je als bewoner je zaken behartigt vanuit de recreatiewoning.

Recreatiewoningen liggen vaak in kwetsbare natuurgebieden. We moeten oppassen voor verstening van het groen, zodat de weinige natuur die we in Nederland hebben, voor iedereen toegankelijk blijft. Mensen die permanent wonen in een recreatiewoning besteden minder bij de lokale middenstand, omdat permanente bewoners minder zouden besteden aan bijvoorbeeld horeca, fietsverhuur of musea. De bouwnormen voor vakantiewoning zijn lichter dan voor gewone woningen. Niet alle recreatiewoningen zijn daarom geschikt voor permanente bewoning.

Het strikte onderscheid tussen recreatiewoningen en normale woningen is echt een typisch Nederlands onderscheid, dat je in het buitenland eigenlijk niet ziet. Gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze omgaan met permanente bewoning: Handhaving, gedogen of legaliseren.

Waar mag je permanent in een chalet wonen?

Mag ik permanent in een recreatiewoning wonen? U mag alleen permanent in een recreatiewoning wonen als deze de bestemming wonen heeft. De gemeente stelt de regels vast voor bewoning van recreatiewoningen. Vraag na bij uw gemeente wat de bestemming is van de woning.

 1. U mag alleen permanent in een recreatiewoning wonen als deze de bestemming wonen heeft.
 2. Uw gemeente bepaalt dit.
 3. Gemeenten moeten handhavend optreden tegen mensen die onrechtmatig in een recreatiewoning wonen.
 4. In het bestemmingsplan staat welke bestemming een gebouw heeft.
 5. Zo heeft een recreatiewoning de bestemming recreëren.

Dit betekent dat deze woning alleen bedoeld is voor recreatie en dat permanente bewoning niet mag.

Welke camping kan ik permanent wonen?

Om zelf te achterhalen of u permanent mag wonen op een park kunt u de website www.ruimtelijkeplannen.nl of www.kadastralekaart.com raadplegen. Via deze websites kunt u inzien welke functies de locatie heeft volgens het bestemmingsplan.

Hoe omzeil je permanente bewoning?

Wat is de kruimelregeling? – Iedere gemeente legt in een bestemmingsplan vast waar gebouwen en gronden voor dienen te worden gebruikt. Bouwplannen moeten in dit bestemmingsplan passen. Toch komt het vaak voor dat een bouwplan niet binnen het bestemmingsplan past.

 • In dat geval moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar een bestemmingswijziging is een langdurig en kostbaar traject.
 • Om die reden heeft onze wetgever de kruimelregeling in het leven geroepen.
 • Met behulp van de kruimelregeling kan de gemeente u in een verkorte procedure van slechts acht weken, toestemming verlenen om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken.

De afwijking wordt vastgelegd in een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Verder kent de kruimelregeling 11 mogelijke toepassingen, welke staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. De naam kruimelregeling doet misschien vermoeden dat deze regeling op maar een klein aantal gevallen van toepassing is, maar dat is zeker niet het geval.

Hoe lang mag je in een chalet wonen?

Wanneer is er sprake van permanente bewoning? – Van permanente bewoning is sprake als een vakantiehuis wordt gebruikt als hoofdverblijf. Wanneer je gedurende een aaneengesloten periode van 180 dagen per jaar ten minste 2/3 van die tijd het adres van de recreatiewoning als woonadres gebruikt, wordt de recreatiewoning gezien als je hoofdverblijf. Chalet Waar Je Permanent Mag Wonen

Waar in Nederland mag je permanent wonen in een recreatiewoning?

Wonen in een recreatiewoning – Er is sprake van permanent bewonen van een recreatiewoning als je daar je hoofdwoonverblijf hebt, er het hele jaar of het grootste deel van het jaar woont en nergens anders een legale zelfstandige woonruimte hebt. Als je als bewoner je zaken behartigt vanuit de recreatiewoning.

Recreatiewoningen liggen vaak in kwetsbare natuurgebieden. We moeten oppassen voor verstening van het groen, zodat de weinige natuur die we in Nederland hebben, voor iedereen toegankelijk blijft. Mensen die permanent wonen in een recreatiewoning besteden minder bij de lokale middenstand, omdat permanente bewoners minder zouden besteden aan bijvoorbeeld horeca, fietsverhuur of musea. De bouwnormen voor vakantiewoning zijn lichter dan voor gewone woningen. Niet alle recreatiewoningen zijn daarom geschikt voor permanente bewoning.

Het strikte onderscheid tussen recreatiewoningen en normale woningen is echt een typisch Nederlands onderscheid, dat je in het buitenland eigenlijk niet ziet. Gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze omgaan met permanente bewoning: Handhaving, gedogen of legaliseren.

Hoe controleert gemeente permanente bewoning?

Belang van bewijs – Het aantonen van permanente bewoning kan aan de gemeente of de bewoner zelf zijn. Als de bewoner ontkent permanent in de recreatiewoning te verblijven, is het aan de gemeente om met behulp van bewijsmiddelen de permanente bewoning aan te tonen voordat de gemeente tot kan overgaan.

Is een chalet vermogen?

De recreatiewoning valt in box 3. In deze box 3 vallen ook je spaargelden, beleggingen en schulden. De belasting in deze box bereken je door je vermogen te verrekenen met je schulden (openstaande hypotheekschuld of persoonlijke lening voor de recreatiewoning en eventuele andere schulden).

Waar mag je vrij wonen?

Als Nederlander mag u vrij wonen en werken in de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. In deze landen geldt het recht van vrij verkeer. Dat betekent dat u als Nederlander in deze landen mag wonen, werken en studeren.

Kan recreatiewoning hoofdverblijf zijn?

Hoofdverblijf – Wordt aan de eigendomseis voldaan, dan kan een recreatiewoning als eigen woning worden aangemerkt als de eigenaar de woning als hoofdverblijf gebruikt. Deze situatie zal in de praktijk meer uitzondering dan regel zijn, omdat de meeste recreatiewoningen als tweede woning in gebruik zijn.

De recreatiewoning wordt dan samen met een eventuele daarvoor aangegane hypothecaire lening in box 3 als voordeel uit sparen en beleggen belast. Dit ongeacht of de lening is aangegaan met als onderpand de recreatiewoning of de ‘hoofdwoning’. Wordt de ‘hoofdwoning’ gehuurd en daarnaast een recreatiewoning gekocht, dan kan een recreatiewoning mogelijk fiscaal als eigen woning worden aangemerkt.

Dit is recent nog in de rechtspraak aan de orde geweest.

Welke partijen zijn voor permanente bewoning recreatiewoning?

Partijen willen recreatiewoningen legaliseren / Nieuws Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten.

Regeringspartijen VVD en D66 willen het permanent bewonen van recreatiewoningen legaliseren. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen en zien het als een mogelijkheid de druk op de woningmarkt te verlichten. Einde Ongeveer 55.000 mensen wonen op dit moment illegaal in een vakantiehuisje.

Volgens VVD en D66 is dit een ongewenste situatie waaraan snel een einde moet komen. “Mensen die wachten op een woning en tot die tijd verblijven op een vakantiepark moet je niet criminaliseren, het is moeilijk genoeg voor hen. Mensen moeten gewoon in een recreatiewoning kunnen wonen als ze dat willen; een huis is een huis”, zegt Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD).

Gemeenten Gemeenten bepalen uiteindelijk of permanente bewoning toegestaan is. VVD en D66 vinden het prima dat die bevoegdheid daar ligt, omdat de gemeente “heel goed kan inschatten waar wel en niet gewoond kan worden.” Zo kan volgens hen voorkomen worden dat parken een broeinest worden van criminaliteit.

Eisen Beide regeringspartijen stellen wel een aantal eisen. Vakantiehuizen moeten voldoen aan het bouwbesluit en geschikt zijn voor permanente bewoning. De regeling geldt alleen voor huidige vakantieparken om te voorkomen dat nieuwe parken alleen voor bewoning worden aangelegd.

Kan je permanent in een camper wonen?

Onder voorwaarden mag dat – Wie permanent in een camper wil wonen, moet wel voldoen aan de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), waarin staat dat het verplicht is een adres op te geven bij de gemeente. Dat kan het woonadres zijn, maar wie zo’n adres niet heeft, kan ook een briefadres opgeven, een zogenaamd postadres. Dit moet een bestaand adres zijn en het mag geen postbus zijn.

Waar mag een chalet staan?

Wetswijziging: Chalets deels vergunningvrij Per 1 januari 2011 is een chalet of stacaravan bouwvergunning vrij op plaatsen die in het bestemmingsplan daarvoor aangemerkt zijn. Zonder vergunning mag een chalet van 70 m2 met een maximium van 5 meter hoogte gebouwd worden.

 • Wist U dat het bouwen van een (ruw) logchalet op een onderstel heel goed mogelijk is? Op de referentiepagina staan een aantal projecten die Loghuis.nl gerealiseerd heeft.
 • Uiteraard de mobiele plug en play units Ragana en Troll, maar ook de mobiele chalets zijn voorbeelden van ons werk.
 • Echter minder bekend is dat de bibliotheek van De Toverberg ook op een onderstel staat.
See also:  Wat Kost Viaplay Bij Ziggo?

Dit zit ingegraven zodat het onzichtbaar is, doch toch aan de regelgeving voldoet van vergunningvrij bouwen. Met het schakelen van meerdere onderstellen kunt U de maximale 70 m2 oppervlakte bereiken, om zo een compleet logchalet te bouwen. Chalets zijn zowel op lokatie als prefab te bouwen, hoewel voor ruwe logs chalets meestal voor de eerste variant gekozen wordt.

Hoeveel maanden mag je op een vakantiepark wonen?

In deze gemeenten mag je (tijdelijk) wonen op een vakantiepark Vluchtelingen uit Oekraïne komen aan op een vakantiepark. © ANP ARNHEM – Ondanks de woningnood is het in veel Gelderse gemeenten niet toegestaan te wonen op een vakantiepark. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. Hoe zit dat in jouw gemeente? Wie naar de kaart kijkt, ziet al snel dat het overgrote meerendeel van de gemeenten niet zit te wachten op bewoners op vakantieparken.

“Een vakantiepark is om te recreëren en niet geschikt voor permanente bewoning”, zegt de gemeente Zevenaar bijvoorbeeld. Bekijk hier hoe het in jouw gemeente zit: In gemeenten die in sommige gevallen wel openstaan voor bewoning, gelden veel kanttekeningen. Zo is permanente bewoning daar vaak alleen mogelijk voor mensen die er al vóór 2003 zaten.

“Zij hebben een persoonsgebonden gedoogbeschikking ontvangen”, zegt de gemeente Bronckhorst daarover. Voor tijdelijke bewoning gelden strenge regels. Hoewel de meeste gemeenten mensen toestaan te wonen op vakantieparken om bijvoorbeeld de tijd te overbruggen waarin een nieuwe woning nog opgeleverd moet worden, zit daar wel een maximale verblijfsduur aan vast.

 • Vaak is dat een jaar, maar soms ook zes maanden.
 • Dit onderzoek is uitgevoerd door Omroep Gelderland,
 • We vroegen alle Gelderse gemeenten twee keer om informatie over hun woonbeleid op vakantieparken.
 • In de eerste vragenronde, in februari, gaven 48 gemeenten antwoord.
 • In april vroegen we of het beleid met de vluchtelingenstroom uit Oekraïne gewijzigd was.

Daar reageerden 28 gemeenten op. Ook voor mensen die in een scheiding zitten, of bij wie bijvoorbeeld brand is uitgebroken, hebben enkele gemeenten een gedoogbeleid voor tijdelijke bewoning op een vakantiepark. Maar bij meer dan de helft van de Gelderse gemeenten wordt deze uitzondering niet gemaakt.

 1. Alleen in Zutphen en Harderwijk wordt nadrukkelijk vermeld dat wonen wel toegestaan is.
 2. Althans, in Zutphen wordt het tot minstens 2024 gedoogd.
 3. In Harderwijk gaat het dan vooral om vier parken die in het kader van Vitale Vakantieparken omgetoverd zijn en worden tot permanente woningen.
 4. De vluchtelingen die vanuit Oekraïne hierheen komen, moeten ook gehuisvest worden.

Maar ook bij deze groep geeft het overgrote deel van de gemeenten aan dit bij voorkeur op andere locaties dan de vakantieparken te regelen. “Nu de aantallen oplopen, kijken we wel of we het willen gedogen”, voegt de gemeente Barneveld nog toe. In Hattem en Maasdriel bleek het eerder nodig, omdat er niet genoeg plekken waren.

Hoe groot mag een chalet zijn?

Vereisten (eissen) aan een chalet: De maximale breedte mag 3 meter zijn, de maximale lengte 15 meter. Voor bredere of langere voertuigen is ontheffing nodig. Gezien in veel gevallen de drie meter grens te krap is, kiest men vaak voor een bredere chalet.

Wat is het verschil tussen een chalet en een recreatiewoning?

Wat is het belangrijkste verschil tussen een stacaravan en een chalet – Het grootste en belangrijkste verschil tussen een stacaravan en een chalet zit hem in het wooncomfort en de kwaliteit van de woning. Een stacaravan is beperkt in ruimte en wordt vaak in massa gemaakt.

Hierdoor zijn stacaravans minder uniek dan een chalet. Een chalet kan namelijk naar wens op maat gemaakt worden. Ben je het interieur zat dan is het eenvoudig om het interieur van een chalet te veranderen. Een stacaravan biedt daarentegen weinig ruimte voor veranderingen. Een stacaravan is zo ingedeeld dat de ruimte functioneel te gebruiken is.

De keuken van een stacaravan kun je dus niet zomaar verplaatsen. Tot slot is een chalet velen malen beter geïsoleerd. Hierdoor kun je het hele jaar in de chalet verblijven. Een stacaravan is eerder een accommodatie voor de zomerdagen. Als het gaat om de aankoopprijs dan is een stacaravan de goedkoopste oplossing.

Wat betekent 365 dagen per jaar recreëren?

Recreatieverblijven zijn, zoals het woord al zegt, bedoeld om te recreëren. Bewoning van vakantiehuisjes, chalets, stacaravans en dergelijke is in de gemeente Dijk en Waard niet toegestaan. Formeel gezien mag u niet wonen in een recreatieverblijf. De recreatieverblijven en –parken zijn bedoeld voor verblijfsrecreatie.

 • Dit betekent dat de recreatieverblijven alleen gebruikt mogen worden voor recreatief gebruik.
 • Bewoning, ook al is het tijdelijk, is hiermee in strijd.
 • Dit betekent dat men in ieder geval ergens anders een hoofdverblijf moet hebben.
 • Bewoning is ook niet gewenst omdat dit ruimtelijk een andere impact heeft op de omgeving dan het gebruik als recreatieverblijf.

Daarbij moeten verblijven aan hogere eisen voldoen dan recreatieverblijven, bijvoorbeeld op het gebied van (brand)veiligheid, toegankelijkheid en gezondheid. Volgens mijn contract mag ik 365 dagen in het jaar recreëren in mijn vakantieverblijf. Mag ik er dan wel permanent verblijven? Nee, dat mag niet.

 1. Van een recreatieverblijf als hoofdverblijf is kort samengevat sprake als deze wordt gebruikt als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van de betrokkene.
 2. Dus ook als u ‘365 dagen in het jaar recreëert’ in het vakantieverblijf, is er sprake van permanente bewoning.
 3. Men dient dus in ieder geval elders over een hoofdverblijf te beschikken dat ook als zodanig wordt gebruikt.

Als ik een korte tijd per jaar ergens anders ben, mag ik de rest van het jaar dan wel in een recreatieverblijf wonen? Nee, dit mag niet. Het houden van het ‘hoofdverblijf’ in een recreatieverblijf is niet toegestaan. Van een recreatieverblijf als hoofdverblijf is kort samengevat sprake als deze wordt gebruikt als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van de betrokkene.

 • Dit gebruik kan zich ook al voordoen als gedurende kortere tijd op deze manier van de recreatieverblijf gebruik wordt gemaakt.
 • Ik sta ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
 • Hiermee heeft de gemeente mij toch toestemming gegeven hier te wonen? Nee, dit is niet zo.
 • De inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie geldt niet als toestemming om ergens te mogen wonen.

De gemeente heeft de wettelijke verplichting de basisadministratie bij te houden. Dit is een puur feitelijke taak. Als iemand zich op een adres wil inschrijven, dan is de gemeente verplicht dit in deze administratie opnemen. Het weigeren van een verzoek om inschrijving is niet mogelijk.

De gemeentelijke basisadministratie dient als basis voor bijvoorbeeld nutsvoorzieningen, verkiezingen, gemeentelijke sociale voorzieningen en veiligheidsdiensten (brandweer, ambulance). Het doel van de gemeentelijke basisadministratie is alleen het bijhouden van een feitelijk correct register. Om die reden vindt bij een inschrijving geen inhoudelijke toets plaats of er op dat adres gewoond mag worden en kan de inschrijving op een adres überhaupt niet geweigerd worden door de gemeente.

De gemeente geeft u dus ook geen toestemming door inschrijving. Ik ben eigenaar van een vakantieverblijf en ik heb mijn verblijf onderverhuurd. Moet ik deze huurder op straat zetten? De gemeente bekijkt per geval of er sprake is van illegale permanente bewoning.

Het kan zijn dat uw huurder in aanmerking komt voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking dan wel dat er sprake is van overgangsrecht. Daarbij zal iedere situatie apart bekeken worden. Heb ik recht op huurtoeslag? Nee, hier heeft u geen recht op. Volgens een wetswijziging van de Rijksoverheid bestaat er per 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag voor een recreatieverblijf.

U kunt alleen huurtoeslag krijgen voor een zelfstandige woonruimte. Voor meer informatie bekijkt u de voorwaarden voor huurtoeslag op de site van de Belastingdienst, Huurders die tot 1 mei 2017 voor hun recreatieverblijf huurtoeslag van de Belastingdienst ontvingen, kunnen – onder bepaalde voorwaarden – in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor woonkostentoeslag.

Kan ik mij inschrijven op een recreatiewoning?

U mag niet wonen in een vakantiewoning – We vallen maar gelijk met de deur in huis: in de gemeente Coevorden mag u niet in een vakantiewoning wonen. Bij een verhuizing moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres dat uw hoofdverblijf is.

Waarom mag je niet op een vakantiepark wonen?

Waarom niet? – In Nederland staat de bestemming van elk stuk grond beschreven in Bron: De site van het Kadaster ” aria-expanded=”false” aria-controls=”contentitem-source-contents-7b6167cc-13fb-43cd-a76d-4bcf4527f6d9″> het Kadaster. Al in 1951 werd de laatste vierkante meter Nederland daarin opgenomen. Sindsdien is alle Nederlandse grond opgemeten, is duidelijk wie de eigenaar is en wat de bestemming. Kom daar maar eens om in het buitenland. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk weten ze van een derde van de grond niet wie de eigenaar is. Grond kan verschillende bestemmingen hebben. Landbouw, bijvoorbeeld, of wonen of recreatie. Een stuk grond met de bestemming ‘recreatie’ is dus bedoeld om te recreëren, en niet om varkens op te houden of te bewonen. Recreatiegrond ligt vaak in de natuur, omdat we hebben afgesproken dat we de natuur voornamelijk gebruiken om te recreëren, en dorpen en steden om in te wonen. Er is nog een reden: huizen om in te wonen moeten aan strenge eisen voldoen, die zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Een toilet mag bijvoorbeeld niet aan de woonkamer grenzen, daar moet een halletje of andere ruimte tussen zitten. Vakantiehuizen voldoen lang niet altijd aan die eisen (en hoeven dat ook niet).

See also:  Welches Sternzeichen Passt Zum Skorpion?

Wat wordt gezien als permanente bewoning?

201505547/1/A1. Datum uitspraak: 11 mei 2016 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van:, wonend te Groesbeek, tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 9 juni 2015 in zaak nr.15/455 in het geding tussen: en het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek.

 1. Procesverloop Bij besluit van 28 januari 2014 heeft het college gelast binnen drie maanden na de verzenddatum van deze brief de permanente bewoning van de recreatiewoning op het adres te Groesbeek te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van € 25.000,00 ineens.
 2. Bij besluit van 30 december 2014 heeft het college het door daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 9 juni 2015 heeft de rechtbank het door daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft hoger beroep ingesteld. Het college heeft een verweerschrift ingediend. De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

 1. De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 maart 2016, waar, vertegenwoordigd door mr.J.P.
 2. Hoegee, advocaat te Nijmegen, en het college, vertegenwoordigd door mr.B.
 3. De Clonie MacLennan, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.
 4. Overwegingen 1.
 5. Is eigenaar van een op het recreatieterrein “De zeven heuvelen” gelegen recreatiewoning.

Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat de recreatiewoning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “De zeven heuvelen e.o.” permanent bewoont.2. Ingevolge het bestemmingsplan “De zeven heuvelen e.o.” rust op de betrokken gronden de bestemming “Recreatieve verblijfsdoeleinden”.

Ingevolge artikel 8.1, aanhef en onder d, van de planregels zijn de als “Recreatieve verblijfsdoeleinden” op de plankaart aangegeven gronden bestemd voor het houden van recreatief verblijf, door personen die hun hoofdverblijf elders hebben. Ingevolge artikel 8.6.1 is het verboden de in dit artikel bedoelde gronden en opstallen te gebruiken, te doen gebruiken of te laten gebruiken in strijd met de bestemming.

Ingevolge artikel 8.6.2, aanhef en onder a, wordt als strijdig gebruik in ieder geval beschouwd het gebruik van gronden en opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van permanente bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoning. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder v, wordt onder hoofdverblijf verstaan de plaats waar een huishouden, of daarmee gelijk te stellen groep van personen, gedurende het hele jaar of het grootste deel van het jaar feitelijk gehuisvest is, daarvan is in ieder geval sprake als de plaats het centrum is van het sociaal en maatschappelijk leven van de bewoners.

 1. Ingevolge dat artikel, onder y, wordt onder permanente bewoning verstaan het gebruiken van een gebouw als hoofdverblijf, zijnde de vaste woon- en verblijfplaats, waarbij de woning voor de bewoners het reële hoofdverblijf vormt en derhalve niet een adres is waar men tijdelijk verblijft.
 2. Ingevolge dat artikel, aanhef en onder z, wordt onder recreatiewoning verstaan een permanent aanwezig gebouw, geen stacaravan of trekkershut zijnde, bestemd om door een huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen met een hoofdverblijf elders, gedurende een gedeelte van het jaar bewoond te worden uitsluitend ten behoeve van recreatieve doeleinden.3.

betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college niet bevoegd was om handhavend op te treden. Daartoe voert hij aan dat geen sprake is van permanente bewoning van de recreatiewoning als bedoeld in het bestemmingsplan, nu hij het grootste deel van het jaar in het buitenland verblijft.

Volgens is hetgeen in het handhavingsbeleid van de gemeente is bepaald met betrekking tot de vraag wanneer sprake is van permanente bewoning, anders dan de rechtbank heeft overwogen, in deze niet maatgevend.3.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer de uitspraak van 23 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2994 ) ligt het op de weg van het tot handhaving bevoegde bestuursorgaan om de voor het vermoeden dat een recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan permanent wordt bewoond vereiste feiten vast te stellen.

Het is vervolgens aan de aangeschrevene om dit vermoeden, indien daartoe aanleiding bestaat, te ontkrachten. Bij het ontbreken daarvan dient de rechter in beginsel van de juistheid van het vermoeden uit te gaan. Indien de betrokkene blijkens de Gemeentelijke Basisadministratie, thans de Basisregistratie Personen (hierna: de BRP), op een ander adres dan de recreatiewoning is ingeschreven, is het aan het tot handhaving bevoegde bestuursorgaan om aannemelijk te maken dat de betrokkene niettemin hoofdverblijf in de recreatiewoning heeft.

 1. Het feit dat betrokkene op een ander adres dan dat van de recreatiewoning staat ingeschreven en op het adres waar hij staat ingeschreven niet over zelfstandige woonruimte beschikt, is een aanwijzing dat hij zijn recreatiewoning als hoofdverblijf gebruikt.
 2. Zoals de Afdeling ook eerder heeft overwogen (uitspraak van 7 oktober 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ9471 ) draagt het feit dat een recreatiewoning in aanmerking is gebracht voor hypotheekrenteaftrek, bij aan het vermoeden dat de recreatiewoning als hoofdverblijf wordt gebruikt.3.2.

Het college heeft ter staving van zijn standpunt dat de recreatiewoning in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan “De zeven heuvelen e.o.” permanent bewoont, gewezen op de omstandigheid dat en zijn echtgenote in de BRP staan ingeschreven op een adres, te Nijmegen, waar zij niet over zelfstandige woonruimte beschikken en de recreatiewoning in 2012 in aanmerking is gebracht voor hypotheekrenteaftrek.

Voorts heeft het college gewezen op het bij besluit van 11 september 2007 vastgestelde en bij besluit van 11 juni 2013 gewijzigde “Handhavingsbeleid niet recreatief gebruik van vakantiewoningen” en de daarin opgenomen alternatieve criteria waarbij sprake is van permanente bewoning. De drie criteria zijn: 1.

Betrokkene beschikt elders niet over een hoofdwoonverblijf.2. Betrokkene overnacht gedurende de periode van 1 oktober tot 1 mei meer dan 105 maal in de recreatiewoning.3. De recreatiewoning wordt niet recreatief gebruikt. Volgens het college is het eerste criterium in elk geval van toepassing en heeft erkend dat de recreatiewoning zijn hoofverblijf in Nederland is.

 • Volgens het college is niet relevant dat, naar hij stelt, hooguit drie maanden per jaar in zijn recreatiewoning verblijft, omdat de recreatiewoning tijdens zijn verblijf in Nederland zijn enige hoofdverblijf is.
 • Het college heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat het derde criterium van toepassing is, nu het gedurende drie maanden per jaar gebruiken van de recreatiewoning als hoofdverblijf niet als recreatief gebruik valt aan te merken en niet heeft aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt dat hij de recreatiewoning wel recreatief gebruikt.3.3.

Het ligt op de weg van het college om de voor het vermoeden dat een recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan permanent wordt bewoond vereiste feiten vast te stellen. Gelet op artikel 1, aanhef en onder v en y, van de planregels dient het college, ter staving van zijn standpunt dat de recreatiewoning permanent bewoont, aannemelijk te maken dat de recreatiewoning de plaats is waar gedurende het jaar of het grootste deel van het jaar feitelijk gehuisvest is.

Hetgeen in het handhavingsbeleid is bepaald met betrekking tot de vraag in welk geval sprake is van permanente bewoning, doet, anders dan het college blijkens het besluit op bezwaar stelt, niet af aan de definitiebepalingen in het bestemmingsplan van hetgeen onder ‘permanente bewoning’ en ‘hoofdverblijf’ moet worden verstaan.

heeft reeds in zijn zienswijze, met bewijsstukken toegelicht, gesteld dat hij het grootste deel van het jaar in het buitenland verblijft. Mede gelet hierop rechtvaardigen de omstandigheden dat op het BRP-adres niet beschikt over zelfstandige woonruimte en hij de recreatiewoning in 2012 in aanmerking heeft gebracht voor hypotheekrenteaftrek, op zichzelf niet het vermoeden dat sprake is van permanente bewoning van de recreatiewoning als bedoeld in de planregels in die zin, dat de recreatiewoning de plaats is waar gedurende het jaar of het grootste deel van het jaar feitelijk gehuisvest is.

See also:  Welches Tier Tötet Die Meisten Menschen?

De door het college overgelegde controlerapporten zijn daarvoor onvoldoende. Blijkens die rapporten is in de periode van 22 mei 2013 tot 27 november 2013, derhalve slechts over een periode van zes maanden, op het adres van de recreatiewoning gecontroleerd, is noch zijn echtgenote of een ander persoon bij die controles aangetroffen, maar alleen een auto die op naam van de echtgenote van staat.

Verder is weliswaar in de rapporten vermeld dat de vakantiewoning een bewoonde indruk maakte en de voortuin er netjes bij lag en is in het rapport van 27 november 2013 melding gemaakt van een op het perceel aanwezige camper (Fiat) zonder kenteken, maar wat feitelijk onder ‘een bewoonde indruk’ moet worden verstaan wordt uit de controlerapporten niet duidelijk.

 • Dat geldt ook voor de omstandigheid dat de tuin er volgens de controlerapporten ‘netjes bij lag’.
 • De aanwezigheid van een camper zonder kenteken zegt evenmin iets over het feitelijk verblijf van in de recreatiewoning, die daar zelf ook niet is aangetroffen.
 • Uit het voorgaande volgt dat het college onvoldoende feiten heeft gesteld die het vermoeden dat ten tijde van belang sprake was van permanente bewoning van de recreatiewoning als bedoeld in de planregels, rechtvaardigen.

De rechtbank heeft dit niet onderkend. Het betoog slaagt.4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 30 december 2014 van het college alsnog gegrond verklaren.

Dat besluit komt wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) voor vernietiging in aanmerking. De Afdeling zal op na te melden wijze zelf in de zaak voorzien. Het bezwaar van tegen het besluit van 28 januari 2014 zal gegrond worden verklaard en dit besluit zal worden herroepen.

De Afdeling zal bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.5. Het college dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld. Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: I.

 1. Verklaart het hoger beroep gegrond; II.
 2. Vernietigt de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 9 juni 2015 in zaak nr.15/455; III.
 3. Verklaart het beroep tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek van 30 december 2014, kenmerk UIT-14-29068, gegrond; IV.
 4. Vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek van 30 december 2014, kenmerk UIT-14-29068; V.

verklaart het tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek van 28 januari 2014, kenmerk CH-2011-183, door gemaakte bezwaar gegrond; VI. herroept het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek van 28 januari 2014, kenmerk CH-2011-183; VII.

bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit; VIII. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek tot vergoeding van bij in verband met de behandeling van het beroep en hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1984,00 (zegge: negentienhonderdvierentachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; IX.

gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek aan het door hem voor de behandeling van het beroep en hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 415,00 (zegge: vierhonderdvijftien euro) vergoedt. Aldus vastgesteld door mr.A.W.M.

Wat is onrechtmatige bewoning?

Van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven is sprake wanneer het woongebruik in strijd is met de recreatieve bestemmingsvoorschriften. Hierbij gaat het niet om de duur van het strijdig gebruik (permanent of tijdelijk), maar om de strijdigheid van de activiteit met de geldende planvoorschriften.

Het is verstandig om het verbod op onrechtmatige bewoning te koppelen aan het hebben van het hoofdverblijf en niét een maximum te stellen aan het aantal dagen of nachten dat iemand achtereen in een recreatieverblijf mag doorbrengen. Voor het vaststellen van iemands hoofdverblijf kan worden volstaan met het verzamelen van feiten en omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat het betreffende verblijf fungeert als centrum van zijn of haar sociale of maatschappelijke activiteiten.

Ook het tijdelijk huisvesten van (buitenlandse) arbeidskrachten is in strijd met het bestemmingsplan, omdat de betreffende recreatieverblijven niet voor recreatie worden gebruikt. Informatie die kan worden gebruikt om de strijdigheid aannemelijk te maken, zijn de Basisregistratie Personen (BRP), Leerplichtwet, administratie woningzoekenden, huisvuiladministratie, gemeentelijke belastingen, uitkeringsadministratie, WMO-administratie huurtoeslagadministratie, administratie bouw/omgevingsvergunning, nachtregister, toeristenbelasting en meldingen van burgers.

Met feitelijke constateringen kan het woonpatroon van een bewoner van een recreatiewoning worden aangetoond: woon-werkverkeer, aanwezige personen en aanwezige dieren. Daarnaast hebben externe instanties allerlei gegevens beschikbaar: hypotheekrenteaftrek, verzekeringsmaatschappijen, bankgegevens, telefoonabonnementen, gegevens van huisartsen, tandartsen, apotheek, lidmaatschappen en controle van het opgegeven adres.

De recreatieondernemer kan een rol spelen in de handhaving als deze wordt geïnformeerd door de gemeente bij een BRP-inschrijving. Eventueel kunnen afspraken worden gemaakt over een sluitingstermijn in de winter en/of het afsluiten van gas en elektra om illegale permanente bewoning te voorkomen.

Waar mag een chalet staan?

Wetswijziging: Chalets deels vergunningvrij Per 1 januari 2011 is een chalet of stacaravan bouwvergunning vrij op plaatsen die in het bestemmingsplan daarvoor aangemerkt zijn. Zonder vergunning mag een chalet van 70 m2 met een maximium van 5 meter hoogte gebouwd worden.

 • Wist U dat het bouwen van een (ruw) logchalet op een onderstel heel goed mogelijk is? Op de referentiepagina staan een aantal projecten die Loghuis.nl gerealiseerd heeft.
 • Uiteraard de mobiele plug en play units Ragana en Troll, maar ook de mobiele chalets zijn voorbeelden van ons werk.
 • Echter minder bekend is dat de bibliotheek van De Toverberg ook op een onderstel staat.

Dit zit ingegraven zodat het onzichtbaar is, doch toch aan de regelgeving voldoet van vergunningvrij bouwen. Met het schakelen van meerdere onderstellen kunt U de maximale 70 m2 oppervlakte bereiken, om zo een compleet logchalet te bouwen. Chalets zijn zowel op lokatie als prefab te bouwen, hoewel voor ruwe logs chalets meestal voor de eerste variant gekozen wordt.

Waar kan ik mijn eigen chalet plaatsen?

Voor eigen gebruik of verhuur – Naast dat u uiteraard zelf het hele jaar door gebruik kunt maken van uw vakantieplaats, kunt u er ook voor kiezen om uw chalet te verhuren. De Klimberg kan dit voor u verzorgen, zodat u zelf geen werk van het verhuren heeft.

Kan recreatiewoning hoofdverblijf zijn?

Hoofdverblijf – Wordt aan de eigendomseis voldaan, dan kan een recreatiewoning als eigen woning worden aangemerkt als de eigenaar de woning als hoofdverblijf gebruikt. Deze situatie zal in de praktijk meer uitzondering dan regel zijn, omdat de meeste recreatiewoningen als tweede woning in gebruik zijn.

 • De recreatiewoning wordt dan samen met een eventuele daarvoor aangegane hypothecaire lening in box 3 als voordeel uit sparen en beleggen belast.
 • Dit ongeacht of de lening is aangegaan met als onderpand de recreatiewoning of de ‘hoofdwoning’.
 • Wordt de ‘hoofdwoning’ gehuurd en daarnaast een recreatiewoning gekocht, dan kan een recreatiewoning mogelijk fiscaal als eigen woning worden aangemerkt.

Dit is recent nog in de rechtspraak aan de orde geweest.

Wat is het verschil tussen een chalet en een recreatiewoning?

Wat is het belangrijkste verschil tussen een stacaravan en een chalet – Het grootste en belangrijkste verschil tussen een stacaravan en een chalet zit hem in het wooncomfort en de kwaliteit van de woning. Een stacaravan is beperkt in ruimte en wordt vaak in massa gemaakt.

Hierdoor zijn stacaravans minder uniek dan een chalet. Een chalet kan namelijk naar wens op maat gemaakt worden. Ben je het interieur zat dan is het eenvoudig om het interieur van een chalet te veranderen. Een stacaravan biedt daarentegen weinig ruimte voor veranderingen. Een stacaravan is zo ingedeeld dat de ruimte functioneel te gebruiken is.

De keuken van een stacaravan kun je dus niet zomaar verplaatsen. Tot slot is een chalet velen malen beter geïsoleerd. Hierdoor kun je het hele jaar in de chalet verblijven. Een stacaravan is eerder een accommodatie voor de zomerdagen. Als het gaat om de aankoopprijs dan is een stacaravan de goedkoopste oplossing.