Modern Delhi

Tips, Recommendations, Ideas

Waar Staan De 10 Geboden In De Bijbel?

Waar Staan De 10 Geboden In De Bijbel?

De Tien Geboden zijn een essentieel onderdeel van het joods-christelijke geloof en staan centraal in de religieuze tradities van veel mensen wereldwijd. Deze set van ethische en morele principes is te vinden in het Oude Testament van de Bijbel, in het boek Exodus en het boek Deuteronomium.

In het boek Exodus worden de Tien Geboden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 20. Het is hier waar Mozes de woorden van God ontvangt op de berg Sinaï en deze vervolgens aan het volk van Israël doorgeeft. De geboden zijn opgesteld als een set van regels en richtlijnen die moeten worden gevolgd om een rechtvaardig en deugdzaam leven te leiden.

In het boek Deuteronomium worden de Tien Geboden opnieuw bevestigd en herhaald in hoofdstuk 5. Dit boek dient als een soort herinnering aan het volk van Israël om de geboden niet te vergeten en ze te blijven gehoorzamen.

De Tien Geboden zijn onder andere:

 1. Gij zult geen andere goden hebben naast Mij.
 2. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken.
 3. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.
 4. Eert uw vader en uw moeder.
 5. Gij zult niet doodslaan.
 6. Gij zult niet echtbreken.
 7. Gij zult niet stelen.
 8. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 9. Gij zult niet begeren wat van uw naaste is.

De Tien Geboden vormen de basis van veel religieuze en ethische systemen en zijn een belangrijk onderdeel van het geloof voor miljoenen gelovigen over de hele wereld.

De 10 geboden in de Bijbel

De 10 geboden, ook bekend als de Decaloog, zijn een belangrijke reeks ethische en morele richtlijnen die in de Bijbel te vinden zijn. Ze worden beschouwd als fundamentele principes voor het leven volgens het geloof.

De plaats waar de 10 geboden in de Bijbel te vinden zijn, is in het Oude Testament, in het boek Exodus. In Exodus hoofdstuk 20 worden de geboden geopenbaard door God aan Mozes op de berg Sinaï. De 10 geboden worden ook herhaald en uitgebreid in Deuteronomium hoofdstuk 5.

De 10 geboden zijn geformuleerd als directe uitspraken van God en hebben betrekking op verschillende aspecten van het menselijk leven, zoals religieuze verering, ethiek, familierelaties en sociale gerechtigheid. Ze zijn bedoeld om mensen te leiden in het volgen van Gods wil en het bevorderen van harmonie en rechtvaardigheid in de samenleving.

De 10 geboden:

 1. Gij zult geen andere goden voor Mij hebben.
 2. Gij zult u geen gesneden beeld maken.
 3. Gij zult de naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken.
 4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.
 5. Eert uw vader en uw moeder.
 6. Gij zult niet doodslaan.
 7. Gij zult niet echtbreken.
 8. Gij zult niet stelen.
 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10. Gij zult niet begeren dat van uw naaste.

De 10 geboden hebben een diepgaande invloed gehad op de ethiek en de maatschappij door de eeuwen heen en blijven een belangrijk referentiepunt voor veel gelovigen en niet-gelovigen over de hele wereld.

Inleiding

De Tien Geboden zijn een set van ethische en morele principes die in het Oude Testament van de Bijbel staan. Ze worden gezien als de basisregels voor het leven voor gelovigen van het jodendom, het christendom en de islam. Deze geboden werden volgens de overlevering door God aan Mozes gegeven op de berg Sinaï.

De tien geboden staan in het boek Exodus in de Bijbel, hoofdstuk 20, verzen 1-17. Ze worden gepresenteerd als een directe toespraak van God aan het volk Israël. In deze toespraak worden de geboden gegeven om de relatie tussen God en de mensen en tussen mensen onderling te reguleren.

De Tien Geboden zijn:

 1. Je zult geen andere goden voor Mij hebben.
 2. Je zult je geen beeld van God maken en aanbidden.
 3. Je zult de naam van God niet ijdel gebruiken.
 4. Je zult de sabbatdag heiligen.
 5. Je zult je vader en moeder eren.
 6. Je zult niet doden.
 7. Je zult geen overspel plegen.
 8. Je zult niet stelen.
 9. Je zult geen valse getuigenis afleggen.
 10. Je zult niet begeren wat een ander toebehoort.

Geschiedenis van de 10 geboden

De 10 geboden, ook wel bekend als de Decaloog, zijn een set ethische principes en religieuze instructies die in de Bijbel te vinden zijn. Ze worden beschouwd als fundamentele regels voor het menselijk gedrag en vormen de basis voor vele moralistische tradities.

See also:  Waar Wonen Celine En Michiel?

Hoewel de 10 geboden tegenwoordig vooral worden geassocieerd met het jodendom en het christendom, heeft hun geschiedenis een veel complexere oorsprong. De oorspronkelijke versie van de 10 geboden wordt gevonden in het Oude Testament, in het boek Exodus en het boek Deuteronomium.

In Exodus wordt beschreven hoe Mozes de 10 geboden van God ontving op de berg Sinaï. Dit moment vond plaats nadat de Israëlieten uit Egypte waren bevrijd en op weg waren naar het beloofde land. De geboden werden op twee stenen tafelen gegraveerd en aan Mozes gegeven als richtlijnen voor het volk.

Later werd de wet, inclusief de 10 geboden, opgeschreven op verschillende rollen en bewaard in de Ark des Verbonds, een heilige kist die een centrale plaats innam in de Joodse eredienst. De Israëlieten zagen de 10 geboden als een goddelijk contract dat hen band met God en hun verplichtingen tegenover Hem bepaalde.

De 10 geboden hebben een unieke positie binnen het jodendom en het christendom. Ze worden beschouwd als een openbaring van God en vormen de basis van de moraal en de wet in beide religies. Hoewel de 10 geboden oorspronkelijk waren bedoeld voor het volk Israël, hebben ze ook grote invloed gehad op de westerse ethiek en rechtssystemen.

 1. Eén God aanbidden en geen afgoden maken
 2. De naam van God niet ijdel gebruiken
 3. De sabbatdag heiligen
 4. Vader en moeder eren
 5. Niet moorden
 6. Niet echtbreken
 7. Niet stelen
 8. Geen valse getuigenis afleggen
 9. Niet begeren wat van een ander is
 10. Niet jaloers zijn op anderen
Een lijst met de 10 geboden

De 10 geboden hebben eeuwenlang dienst gedaan als basis voor morele en juridische overwegingen. Ze hebben een blijvende invloed gehad op de maatschappij en blijven een belangrijk referentiepunt voor veel mensen die naar goddelijke richtlijnen zoeken.

Locatie van de 10 geboden

De 10 geboden, ook bekend als de Decalogue, zijn een set van religieuze en morele geboden die volgens het geloof door God zelf aan Mozes zijn gegeven op de berg Sinaï. In de Bijbel zijn de 10 geboden te vinden in het boek Exodus en het boek Deuteronomium.

Exodus

In het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 1-17, wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de 10 geboden zoals ze aan Mozes zijn gegeven. Deze tekst beschrijft de geboden in de volgende volgorde:

 1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
 2. Gij zult geen gesneden beeld maken
 3. Gij zult de naam van de HEERE, Uw God, niet ijdel gebruiken
 4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt
 5. Eer uw vader en uw moeder
 6. Gij zult niet doodslaan
 7. Gij zult niet echtbreken
 8. Gij zult niet stelen
 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste
 10. Gij zult niet begeren

Deuteronomium

In het boek Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 6-21, worden de 10 geboden ook opgesomd. Hier worden de geboden echter iets anders gepresenteerd dan in het boek Exodus. In Deuteronomium luiden de 10 geboden als volgt:

 1. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben
 2. Gij zult geen gesneden beeld maken
 3. Gij zult de naam van de HEERE, Uw God, niet ijdell gebruiken
 4. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt
 5. Eer uw vader en uw moeder
 6. Gij zult niet doodslaan
 7. Gij zult niet echtbreken
 8. Gij zult niet stelen
 9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste
 10. Gij zult niet begeren

Hoewel de volgorde van de geboden in Deuteronomium enigszins verschilt van die in Exodus, blijft de inhoud ervan hetzelfde.

De 10 geboden zijn een belangrijk onderdeel van het Jodendom en het christendom, en worden gezien als fundamentele ethische principes die de relatie tussen God en mensen reguleren.

Boek Exodus

Belangrijkste informatie

Het boek Exodus is het tweede boek van de Bijbel en maakt deel uit van het Oude Testament. Het boek beschrijft de uittocht van het Joodse volk uit Egypte, nadat ze daar als slaven hadden geleefd. Exodus betekent dan ook “uittocht” in het Grieks.

Inhoud

Het boek Exodus beschrijft hoe de Joodse leider Mozes door God wordt geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Mozes onderhandelt met de Egyptische farao, voert tien plagen uit en leidt vervolgens het volk door de Rode Zee, die op wonderbaarlijke wijze splijt. Het volk trekt door de woestijn en ontvangt de Tien Geboden, de wetten die ze moeten volgen. Ook worden in het boek de bouw van de tabernakel en de oprichting van het priesterschap beschreven.

See also:  Waar Tanken In Luxemburg Op Weg Naar Frankrijk?

Belangrijke verzen over de Tien Geboden

De Tien Geboden worden in Exodus hoofdstuk 20 gegeven. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste verzen:

 1. Exodus 20:2 – “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft.”
 2. Exodus 20:3 – “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.”
 3. Exodus 20:7 – “U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken.”
 4. Exodus 20:8 – “Gedenk de dag van de sabbat, dat u die heiligt.”
 5. Exodus 20:12 – “Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.”
 6. Exodus 20:13 – “U zult niet doodslaan.”
 7. Exodus 20:14 – “U zult niet echtbreken.”
 8. Exodus 20:15 – “U zult niet stelen.”
 9. Exodus 20:16 – “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”
 10. Exodus 20:17 – “U zult niet begeren…”

Het boek Exodus is een belangrijk onderdeel van de Bijbel en geeft inzicht in de geschiedenis en religieuze overtuigingen van het Joodse volk. Het laat zien hoe God actief betrokken is bij het leiden en vormen van Zijn volk.

Tekst in Exodus 20

De Tien Geboden staan in het boek Exodus in de Heilige Schrift. Specifiek bevindt de tekst zich in het twintigste hoofdstuk van het boek Exodus. Dit hoofdstuk bevat de woorden die God aan Mozes heeft gegeven op de berg Sinaï.

Hieronder volgt de tekst van de Tien Geboden zoals beschreven in Exodus 20:

 1. Ik ben de HEER jouw God, die je uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
 2. Vereer naast mij geen andere goden.
 3. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.
 4. Buig je niet voor andere goden, voor andere goden wil ik geen eerbetoon.
 5. Dien de HEER jouw God en houd je aan mijn regels en wetten die ik je heb gegeven.
 6. Draag zorg voor de sabbat en houd deze dag in ere. Zes dagen zul je werken en al je arbeid verrichten, maar de zevende dag is een sabbat voor de HEER jouw God. Dan mag je geen enkele arbeid verrichten.
 7. Je mag je vader en moeder eren.
 8. Je mag niet moorden.
 9. Je mag niet overspel plegen.
 10. Je mag niet stelen.
 11. Je mag niet vals getuigenis geven.
 12. Je mag niet begeren wat van een ander is.

Deze geboden worden beschouwd als de basisprincipes van het joodse en christelijke geloof en hebben een grote invloed gehad op de ethiek en moraal van vele samenlevingen over de hele wereld.

Andere vermeldingen in de Bijbel

Andere vermeldingen in de Bijbel

Naast de bekende vermelding van de 10 geboden in Exodus 20 zijn er ook andere passages in de Bijbel waarin naar de geboden wordt verwezen. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Deuteronomium 5:6-21

1. Deuteronomium 5:6-21

In Deuteronomium 5:6-21 worden de 10 geboden herhaald, maar met kleine verschillen in bewoording. Deze herhaling vindt plaats nadat de Israëlieten veertig jaar in de woestijn hebben doorgebracht en vlak voordat ze het Beloofde Land binnengaan.

2. Matteüs 22:37-39

In het Nieuwe Testament, in Matteüs 22:37-39, verwijst Jezus naar de geboden wanneer hem wordt gevraagd wat het grootste gebod is. Hij antwoordt: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.”

3. Romeinen 13:9

Paulus verwijst naar de geboden in Romeinen 13:9, waar hij schrijft: “Want de geboden: ‘Pleeg geen overspel,’ ‘Dood niemand,’ ‘Steel niet,’ ‘Begier niets dat u toebehoort,’ en welk ander gebod er ook is, worden samengevat in dit ene woord: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.'”

4. Galaten 5:19-23

In Galaten 5:19-23 maakt Paulus een contrast tussen de werken van het vlees en de vrucht van de Geest. Hij noemt verschillende zonden die tegen de geboden ingaan, zoals afgoderij, haat, jaloezie en ontrouw. Daarna vermeldt hij de vrucht van de Geest, waaronder liefde, vreugde, vrede, geduld en vriendelijkheid.

See also:  Waar Is Er Kermis Vandaag?

Deze passages laten zien dat de 10 geboden niet alleen in Exodus 20 voorkomen, maar ook op andere plaatsen in de Bijbel worden genoemd. Ze dienen als belangrijke richtlijnen voor gelovigen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament.

Betekenis en relevantie

De Tien Geboden zijn een belangrijk onderdeel van de Joodse en christelijke traditie. Ze worden beschouwd als goddelijke voorschriften gegeven door God aan Mozes op de berg Sinaï. De Tien Geboden staan bekend als een set van morele en ethische regels die moeten worden gevolgd door gelovigen.

De Tien Geboden hebben nog steeds een grote betekenis en relevantie in het moderne leven. Ze bieden richtlijnen voor gedrag en levenswijze die nog steeds relevant zijn in de huidige samenleving. De Tien Geboden leggen de basis voor het respecteren van God, anderen en jezelf.

De Tien Geboden hebben ook een juridische en sociale betekenis. Veel van de principes in de Tien Geboden, zoals het niet doden, niet stelen en niet vals getuigen, zijn opgenomen in wetten en juridische systemen over de hele wereld. Deze ethische principes vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

Daarnaast hebben de Tien Geboden een spirituele betekenis. Ze herinneren gelovigen eraan dat ze een verbond hebben met God en roepen hen op om Hem lief te hebben en te gehoorzamen. Door de Tien Geboden te volgen, geloven gelovigen dat ze hun relatie met God versterken en spirituele groei bereiken.

Samengevat zijn de Tien Geboden van de Bijbel van grote betekenis en relevantie in zowel religieus, ethisch, juridisch als spiritueel opzicht. Ze bieden richtlijnen voor gedrag en levenswijze die nog steeds van toepassing zijn in de moderne samenleving.

Conclusie

De Tien Geboden, ook wel de Decaloog genoemd, zijn een belangrijk onderdeel van de Heilige Schrift en zijn te vinden in het Oude Testament van de Bijbel. Ze zijn te vinden in het boek Exodus, hoofdstuk 20, vers 1-17, en ook in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 4-21.

De Tien Geboden werden aan Mozes gegeven door God op de berg Sinaï en dienen als een gids voor het menselijk gedrag en de relatie met God en medemensen. Ze vormen de basisprincipes van het Jodendom en het christendom en worden beschouwd als fundamentele morele waarden die voor alle mensen gelden.

Hoewel de Tien Geboden op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden, is het belangrijk om te beseffen dat ze bedoeld zijn als richtlijnen voor een rechtvaardig en liefdevol leven. Ze benadrukken het belang van het eren van God, het respecteren van ouders, het niet doden, stelen of liegen, en het vermijden van afgoderij en jaloersheid.

Als we de Tien Geboden naleven, kunnen we een rechtvaardige en liefdevolle samenleving opbouwen waarin mensen elkaar respecteren en vrede en harmonie heersen.

Vraag en antwoord:

Waar staan de 10 geboden in de Bijbel?

De 10 geboden staan in het Oude Testament van de Bijbel, in het boek Exodus hoofdstuk 20 en Deuteronomium hoofdstuk 5.

Wat is de betekenis van de 10 geboden?

De 10 geboden zijn de basisregels en leefwijzen waar gelovigen zich aan moeten houden volgens de Joodse en christelijke traditie. Ze bevatten richtlijnen voor de relatie met God en met medemensen.

Hoeveel geboden zijn er?

Er zijn in totaal 10 geboden. Deze zijn gegeven aan Mozes op de berg Sinaï volgens de Bijbel.

Welke zijn de belangrijkste geboden?

Volgens Jezus zijn de twee belangrijkste geboden: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand” en “Heb uw naaste lief als uzelf” (Matteüs 22:37-39).

Hoe worden de 10 geboden genoemd in het Hebreeuws?

De 10 geboden worden in het Hebreeuws “Asèrèt Hadibrot” genoemd, wat “de tien uitspraken” betekent.

Zijn de 10 geboden alleen relevant voor gelovigen?

Hoewel de 10 geboden van oorsprong religieuze wetten zijn, worden ze ook vaak gezien als universele ethische richtlijnen die voor iedereen gelden, ongeacht religie of overtuiging.

Zijn de 10 geboden nog steeds van toepassing in de moderne tijd?

Veel mensen beschouwen de 10 geboden nog steeds als belangrijke morele waarden en leefregels, ook in de moderne tijd. Ze worden gezien als tijdloze principes die relevant blijven voor een goede samenleving.